कर्मचारी आवश्यकता

Find More Details at the Link Below.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZnTIVObqKSeLDqZsUBdDo6I9DN_PhtUU?usp=drive_link

साधारण सभा सम्बन्धमा

२५ आंै साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
थप जानकारीको लागि तलको सुचना डाउनलोड गर्नुहोस् ।

होटल सेवाको खरिदको लागि कोटेशन आव्हान सम्बन्धि सुचना