वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८०

नमस्कार।
यस सुर्योदय क्लबको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८० तलको बटन क्लिक गरी अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ ।
धन्यवाद ।