आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ संचालन भएका वाह्य तथा आन्तरिक परियोजनाहरु