संचालन भएका वाह्य परियोजनाहरु

(क) एकिकृत साक्षरताकार्यक्रम

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग: पढ्नका लागि कोठारुम टु रिड

समन्वयः शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्याङ्जा र स्थानीयतहहरु

बजेट रु: ६१,२४,२१५।–

कार्यक्षेत्र: स्याङ्जा जिल्लाका  सामुदायिक विद्यालयहरु

(ख) कोभिड १९ उद्धार र सामाजिक आर्थिक प्रतिकार्य पहल

(पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा )

आर्थिक सहयोग: पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा, 

संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम ( UNDP )

समन्वय: कृषिविकास शाखा पुतली बजार नगरपालिका

पशु शाखा कार्यालय पुतलीबजार नगरपालिका

पशु बिज्ञ अस्पताल स्याङ्जा

बजेट रुः १००३५७८५।९५ (यु एन डिपी) 

         ६०,६८,८१८।०० (पुतलीबजार न.पा.)

कार्यक्षेत्र: पुतलीबजार नगरपालिकाका १४ वटावडाहरु

जम्मा प्रतक्ष लाभग्राही: ९३५

(ग) हरित पुनरुत्थान तथा कोभिड १९ प्रतिकार्य पहल

(पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा )

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग: पुतलीबजार नगरपालिका स्याङ्जा, 

संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम ( ग्ल्म्ए )

समन्वय:कृषिविकास शाखा पुतलीबजार नगरपालिका

पशु शाखा कार्यालय पुतलीबजार नगरपालिका

पशु बिज्ञ अस्पताल स्याङ्जा

कार्यक्रम संचालनमा रहेको अवधि: 

बजेट पुतली बजार नगरपालिकाः रु. १४२७८५००।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमः रु. ११५५५७२३।

अन्यः रु. १०,६८,७५०। 

कार्यक्षेत्र: पुतलीबजार नगरपालिकाका १४ वटा वडाहरु

(घ) वनवन्यजन्तु तथा जैविक विविधता सचेतना कार्यक्रम

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग:  नेपाल विद्युत प्राधिकरण (वातावरणतथा सामाजिक अध्ययन विभाग, काठमाण्डौ )

बजेट : रु. ३,९४,९३५।

कार्यक्षेत्र : लमजुङ, जिल्ला ( सुन्दर वजार नगरपालिका ९ भोटेओडार, सुन्दर वजार नगरपालिका ९ पैह्े, राइनास नगरपालिका ४ धमिलीकुवा )