होटल सेवाको खरिदको लागि कोटेशन आव्हान सम्बन्धि सुचना